จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 เดือนเมษายน 2564