หมวดหมู่: ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการบริหารงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐว่าด้วยการพัสดุ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด