จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2564