หมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

เผยแพร่ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์

เรื่องที่ 1 เผยแพร่ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์ เรื่องที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >> ดาวน์โหลด...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ >>...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ >> ดาวน์โหลด...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ >>...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>...

อ่านเพิ่มเติม
กำลังโหลด