• การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ข่าวการเงินและบัญชี
  • แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Popular

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงสร้างเหล็กของสำนักงาน สพป.เชียงใหม่ เขต...