สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวรรณภา  ติยะชนานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางนัตกานต์  แสนญาติสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวธนัชชา  ปัญญาแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัลยาณี  สุนันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางพัชรินทร์  สิทธิอุไรนันท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสิรินทรา  ดวงอาภัย

ลูกจ้างชั่วคราว