สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสมชาย  เมธาวีกุลชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางวรรณภา  ติยะชนานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอ้อยทิพย์  รุณผาบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวธนัชชา  ปัญญาแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายกุศล  บางยี่ขัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัลยาณี  สุนันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางพัชรินทร์  สิทธิอุไรนันท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวเรืองรอง  ทาแล

อัตราจ้าง

นางสาวสิรินทรา  ดวงอาภัย

อัตราจ้าง