กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

134 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ , โทรสาร (Fax) 0-5331-1391 (สายตรง)

ติดต่อ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-5331-1391 ต่อ 18

ติดต่อ งานบัญชี เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 19 

ติดต่อ งานการเงิน เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 41 

ติดต่อ งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 41 

ติดต่อ งานบำเหน็จบำนาญ เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 41 

ติดต่อ งานพัสดุ เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 43

ติดต่อ งานธุรการและงานสารบรรณ เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 43

 

www.facebook.com/บริหารงานการเงิน เชียงใหม่เขตสี่