กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

134 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ , โทรสาร (Fax) 0-5331-1391 (สายตรง)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-5331-1351 ต่อ 18

ติดต่องานบัญชี เบอร์โทร 0-5331-1351 ต่อ 19 

ติดต่องานบำเหน็จบำนาญ เบอร์โทร 0-5331-1351 ต่อ 19 

ติดต่องานการเงิน เบอร์โทร 0-5331-1351 ต่อ 41 

ติดต่องานพัสดุ เบอร์โทร 0-5331-1351 ต่อ 42

ติดต่องานธุรการ เบอร์โทร 0-5331-1351 ต่อ 42

 

www.facebook.com/บริหารงานการเงิน เชียงใหม่เขตสี่