นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล

นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล

ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

นายเดช อนากาศ

นายเดช อนากาศ

รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

นางสาวพูนศิริ วิทามงคล

นางสาวพูนศิริ วิทามงคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสมชาย เมธาวีกุลชัย

นายสมชาย เมธาวีกุลชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางวรรณภา ติยะชนานนท์
นางวรรณภา ติยะชนานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ
นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร
นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.

นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว
นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายกุศล บางยี่ขัน
นายกุศล บางยี่ขัน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์
นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.

นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย
นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเรืองรอง ทาแล
นางสาวเรืองรอง ทาแล

ลูกจ้างชั่วคราว