กฎกระทรวง ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558