นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี

     คู่มือการปฏิบัติงานมาตฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา

    นางนาตยา  สินธุวาทิน    

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน

                                   นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คู่มือปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

   นางอัจชริญาณ์ บุญทาคำ

คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือปฎิบัติงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

คู่มือปฏิบัติงานการมอบหมายหน้าที่ในราชการ

  นางสาวทิพารัตน์  กันทิยะ

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                                        คู่มือปฏิบัติงานการทำลายเอกสาร

                                                

                                             นางสาวพัชรา ปวงสมุทร

 คู่มือปฏิบัติงานการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนัก