Select Page

หมวดหมู่: ระเบียบ/กฏหมาย

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ....

Read More

กฎกระทรวง ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

กฎกระทรวง ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ....

Read More
Loading