Select Page

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19)

ด้วย สพฐ.ขอประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19) รายละเอียดดังแนบ...

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ...