Select Page

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

ปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4...

การประชุมกลุ่มอำนวยการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

กลุ่มอำนวยการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ...

All

Latest

การประชุมกลุ่มอำนวยการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

กลุ่มอำนวยการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ...