คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

1 flow chat วัดผลสถานศึกษา

 

2 flow chat วัดผลระดับเขต

 

3 flow chat วัดผลระดับชาติ