กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

 

แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการนิเทศ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา