กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างรายงานผลการประเมินตนเอง SAR (ระดับปฐมวัย 62)

 

ตัวอย่างรายงานผลการประเมินตนเอง SAR (ระดับพื้นฐาน 62)