เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ บูรณาการการนิเทศเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562

รายงานโครงการ รร. สุจริต 62 เผยแพร่

 

วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ)

เล่มเอกสาร Best วิถีพุทธ รุ่น 10 ปี 62

 

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4

เอกสารเผยแพร่ รายงานวิจัยนิเทศภายในโรงเรียน เชียงใหม่ เขต4

 

การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ 

เล่มเอกสารเสริมความรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 63

 

ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ)

เล่ม ผลงานเด่น วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9

 

ผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 (ระดับประเทศ)

เล่มเอกสาร ผลงานเด่นรร.วิถีพุทธชั้นนำ รุ่

 

เอกสารเสริมความรู้ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ

เล่มเอกสารเสริมความรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ ฉ

 

ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

best (1).pdf ฉบับสมบูรณ์

 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

หลักสูตรต้าทุจริตศึกษา ปปช.

 

คู่มือการอบรมพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรม

New คู่มือการอบรมพัฒนาครู รร.คุณธรรม ฉบับสมบ