ประกาศเจตุจำนงสุจริต

เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ที่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา ควบคุมระบบการนิเทศ และกำหนดมาตรฐาน การนิเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแนวทางและกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเชื่อมโยงกับโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

     ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่