กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

คู่มือการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน

pp.phenomenon

 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

หลักสูตรต้าทุจริตศึกษา ปปช.