นางสมศรี ถ่านคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน
นางธัญรดี หลวงโย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการคู่มือปฏิบัติงาน