กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม

                                   รองผู้อำนวยการ                                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางสมศรี  ถ่านคำ

   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางธัญรดี  หลวงโย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรุณา  พุฒิมา

                       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ