• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ภาพกิจกรรม

วางแผนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มโดยใช้กระบวนการ PLC

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางสมศรี ถ่านคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มโดยใช้กระบวนการ PLC

  • ระเบียบ กฎหมาย
  • รายงานผล