นายสมนึก  นาห้วยทราย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางแสงจันทร์  กันยะมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฎิบัติงาน
นางชฎาพร  ปราโมทย์ นางบัวจันทร์  สุริโย นางอุไร  กาละปัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คู่มือการปฎิบัติงาน คู่มือการปฎิบัติงาน คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงานการศึกษานอกระบบ คู่มือการปฏิบัติงานทุนเสมอภาค คู่มือการปฏิบัติงานระบบ CATAS
คู่มือการให้บริการงานการศึกษานอกระบบ คู่มือการให้บริการงานทุนเสมอภาค  คู่มือการให้บริการระบบ NISPA
   
นางสมจิต  อินจันทร์ นางสาวฉัตรนภา  อุ่นคำ นางสินีนาฏ  วงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คู่มือการปฎิบัติงาน คู่มือการปฎิบัติงาน คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน Home School คู่มือการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือฯ คู่มือการปฎิบัติงานจัดซื้อ ปพ.
  ขั้นตอนการให้บริการงานกิจการลูกเสือฯ ขั้นตอนการให้บริการการจัดซื้อ ปพ.
     
   
ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐ์ณัฏฐ  โม๊ะสันทะ
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คู่มือการปฎิบัติงาน  
คู่มือการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือนักเรียน