คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบITA(O13)