Youth Exchange Scholarship(YES)ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น27/34 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ใบสมัครสอบ ระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุน