มีเรื่องนำเสนอในรายการ “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้

  1. ดอกไม้บานสื่อสารความดี ยุวชนจิตอาสา  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ช่วยให้เด็กรู้จักการให้และการเสียสละ
  2. การปลูกผักในตะกร้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  54  จังหวัดอำนาจเจริญ  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สอนให้นักเรียนดูแลการใส่น้ำ  ใส่ปุ๋ย  ทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  มีการสร้างอาชีพและมีรายได้
  3. กิจกรรมเด่นของโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  4. กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์  โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการทักษะชีวิต  โรงเรียนเลยอนุกูล  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19
  5. โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ  โรงเรียนสาคลีวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3
  6. OTOP  JUNIOR  โรงเรียนบ้านบึงตะกู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  2  นำเสนอถ่านหอมอัดแท่งดูดกลิ่น  ซึ่งใช้วัสดุที่มาจากท้องถิ่น  นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นการสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้