มีเรื่องนำเสนอในรายการ “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้

  1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพื้นที่พระสหายแห่งสายบุรี  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต  3  ทำการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  เรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล   ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้  และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. โครงการคุณธรรม 70  ความดี  โรงเรียนระโนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  16  จังหวัดสงขลา  กิจกรรม 70 คน 70 ความดี  น้อมถวายครองราชย์  70  ปี  รัชกาลที่ 9
  3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ผักขี้หมูกับหนูตุ่น”  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  6  เป็นการใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ  ในการปลูกพืชผักสวนครัว  เพื่อไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้าง
  4. การศึกษาพฤติกรรมของมดในการข้ามอุปสรรคสู่แหล่งอาหาร โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  ศึกษาการสร้างสะพานของมดเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิศวกรรมต่อไป
  5. ห้องเรียนกีฬา เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไป
  6. ร้านกาแฟฝายกวางวิทยาคมคอฟฟี่ F.K.W. coffee  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  จังหวัดพะเยา  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การผลิตกาแฟและเปิดร้านกาแฟ