มีเรื่องนำเสนอในรายการ พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน  ดังนี้

  1. การฝึกอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
  2. กิจกรรมการรักการอ่าน โรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต  36
  3. โครงการเด็กไทยสุขภาพดี  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์  มิตรภาพที่  126  จังหวัดสกลนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2
  4. กิจกรรมการประกวดหุ่นยนต์นานาชาติ  โรงเรียนร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24
  5. การส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ