มีเรื่องนำเสนอในรายการ”พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้

  1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านดงลาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1
  2. โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  และนาฎศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  จ.บุรีรัมย์
  3. การเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ  ซึง  สะล้อ  เสน่ห์เส้นเสียง  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  2
  4. โครงการศูนย์การเรียนรู้กุ้งเครฟิช  และกุ้งก้ามแดง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
  5. การส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม  โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  1