TYES สอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพือการศึกษา พร้อมกัน ณ สนามสอบทั่วประเทศ วันนี้ – 18 มิถุนายน 2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา