O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>
แบบสรุปรายงานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนา/ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>