O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา <<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี <<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>