หมวดหมู่: ภารกิจรองผู้อำนวยการ สพป. ชม.4

ประชุมเชิงปฎิบัติการครูสอนภาษาไทย นร.ชั้น ป.๑

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง มีการประชุมเชิงปฎิบัติการครูสอนภาษาไทย นร.ชั้น ป.๑...

Read More

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

สพป.ชม.เขต ๔ ดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๙ เมษายน...

Read More

การแข่งขันกรีฑาและกีฬากลุ่ม "ลุ่มน้ำปิงสารภีเกม" ครั้งที่ 4

การแข่งขันกรีฑาและกีฬากลุ่ม “ลุ่มน้ำปิงเกม” ครั้งที่ 4 อำเภอสารภี ในวันที่ 12...

Read More

ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการประเมินผลการสอบข้อสอบกลาง

วันที่ 5 มีนาคม 2558 นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.ชม.4 พร้อมด้วยนายนคร เจริญสุข ศน.สพป.ชม.4...

Read More

สพป.ชม.เขต 4 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.ชม.เขต ๔ ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์