หมวดหมู่: ภารกิจรองผู้อำนวยการ สพป. ชม.4

สพป.ชม.เขต 4 ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.ชม.เขต ๔ ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา...

Read More

UNDO การใช้สิทธิ์กลับไปรับบำนาญ ตามสูตร พ.ศ.2494

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชม.เขต 4 ดำเนินการประชุมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์