สพป.ทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด

สพป.ทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดิมเป็นอัตราค่าใช้จ่ายไปราชการปรับปรุง ณ วันที่ 26 มกราคม 2556 ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะ

ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะ

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย และนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนสารภีพิทยาคม และคณะที่เดินทางมาส่งน.ส.พรฤทัย ศรีวิชัย มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4ให้การต้อนรับองคมนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4ให้การต้อนรับองคมนตรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในการติดตามงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยตอง

 

     

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   
   
   
   
       
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านดอยหล่อ โอนไปสังกัดอิงค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่าน พลเอก โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผลการนับคะแนนเสียงลงคะแนนแสดงถึงความสมัครให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ 100 สมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 ฝ่าย

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ไปสังกัดอบต.ดอยหล่อ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง