สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านดอยหล่อ โอนไปสังกัดอิงค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่าน พลเอก โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผลการนับคะแนนเสียงลงคะแนนแสดงถึงความสมัครให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ 100 สมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 ฝ่าย

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ไปสังกัดอบต.ดอยหล่อ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

สพป .เชียงใหม่ เขต 4  เรับฟังการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

สพป .เชียงใหม่ เขต 4 เรับฟังการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาย นิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 และศึกษานิเทศก์ทุกคน รับฟังการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ณ ห้องประชุมหางดง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญ ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร อบรมผ่านระบบ Video Conference เพื่อทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้าน Learn from home เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เหมาะสมตามความพร้อมของผู้เรียน และทดสอบวัดความรู้หลังจากการอบรมเพื่อรับเกียรติบัตร

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุม ทางไกลผ่านระบบ conference จากสพฐ.

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุม ทางไกลผ่านระบบ conference จากสพฐ.

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุม ทางไกลผ่านระบบ conference
เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหางดง

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมหางดง

     

      

 

      

       

สพป.เชียงใหม่เขต 4 รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพป.เชียงใหม่เขต 4 รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท นายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุม video Conference และร่วมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. ในรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ณ ห้องประชุมหางดง