การประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมหางดง

สพป.เชียงใหม่เขต 4 ปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563

สพป.เชียงใหม่เขต 4 ปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563 ได้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกโรงเรียนในสังกัด เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศโดยกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายไพโรจน์เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผอ. สพป. เชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานกรรมการนายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 4 นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ. ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 4 และผอ. กลุ่มทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่เยี่ยมชั้นเรียนติดตามนโยบายของสพป.เชียงใหม่เขต 4 และของสพฐ.

    

   

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น.นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการภาคเหนือจำนวน 4 เขตตรวจราชการ(ที่ 15 16 17 และ 18) เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

 

   

   

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง(คำมูลประชานุเคราะห์) มีนายวีระศักดิ์  ถาอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์) เป็นอาคารเรียน สปช. 102/26 โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสามหลัง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพอุกฤษฎ์  รัตนวิชัย/ข่าวกรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมค่ายทักษะชีวิต

วันที่ 19 มิถุนายน  2562 นายกิตติภัช​  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจและให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่เข้าค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย​”ปลุกพลัง​ KID​ พิชิตปัญหา”  ณ​ ค่ายฝันรัก​อ.สันป่าตอง

   

   

   

   

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562

วันที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 มีเรี่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลปริมาณงานโรงเรียนและข้อมูลอัตราว่าง – ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 – บัญชีรายละเอียดอัตราว่างตำแหน่งครูเพื่อการสอบคัดเลือก ว.16 ณ ห้องประชุมหางดง