สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม โดยมีพระปลัดณรงค์เดช อธิมุตโต,ดร. ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเรื่องธรรมะกับชีวิตประจำวัน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกคน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

     

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอหางดงนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอหางดงนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ การนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เป็นการนำเสนอคนละไม่เกิน 15 นาที ณ ห้องประชุมหางดง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแม่วางนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแม่วางนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ การนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เป็นการนำเสนอคนละไม่เกิน 15 นาที จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมหางดง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ประชุมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการสัญจร

ประชุมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการสัญจร

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งนำเสนอสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone รายจังหวัด

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมกันกับนายสมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ