VTR รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้

 1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพื้นที่พระสหายแห่งสายบุรี  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต  3  ทำการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  เรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล   ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้  และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. โครงการคุณธรรม 70  ความดี  โรงเรียนระโนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  16  จังหวัดสงขลา  กิจกรรม 70 คน 70 ความดี  น้อมถวายครองราชย์  70  ปี  รัชกาลที่ 9
 3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ผักขี้หมูกับหนูตุ่น”  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  6  เป็นการใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ  ในการปลูกพืชผักสวนครัว  เพื่อไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้าง
 4. การศึกษาพฤติกรรมของมดในการข้ามอุปสรรคสู่แหล่งอาหาร โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  ศึกษาการสร้างสะพานของมดเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิศวกรรมต่อไป
 5. ห้องเรียนกีฬา เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไป
 6. ร้านกาแฟฝายกวางวิทยาคมคอฟฟี่ F.K.W. coffee  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  จังหวัดพะเยา  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การผลิตกาแฟและเปิดร้านกาแฟ

VTR รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ”พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้

 1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านดงลาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1
 2. โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  และนาฎศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  จ.บุรีรัมย์
 3. การเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ  ซึง  สะล้อ  เสน่ห์เส้นเสียง  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  2
 4. โครงการศูนย์การเรียนรู้กุ้งเครฟิช  และกุ้งก้ามแดง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
 5. การส่งเสริมอาชีพช่างตัดผม  โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  1

VTR รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้

 1. ดอกไม้บานสื่อสารความดี ยุวชนจิตอาสา  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ช่วยให้เด็กรู้จักการให้และการเสียสละ
 2. การปลูกผักในตะกร้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  54  จังหวัดอำนาจเจริญ  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สอนให้นักเรียนดูแลการใส่น้ำ  ใส่ปุ๋ย  ทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  มีการสร้างอาชีพและมีรายได้
 3. กิจกรรมเด่นของโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์  โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการทักษะชีวิต  โรงเรียนเลยอนุกูล  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19
 5. โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ  โรงเรียนสาคลีวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3
 6. OTOP  JUNIOR  โรงเรียนบ้านบึงตะกู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  2  นำเสนอถ่านหอมอัดแท่งดูดกลิ่น  ซึ่งใช้วัสดุที่มาจากท้องถิ่น  นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นการสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้

VTR รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน  ดังนี้

 1. การฝึกอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 2. กิจกรรมการรักการอ่าน โรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต  36
 3. โครงการเด็กไทยสุขภาพดี  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์  มิตรภาพที่  126  จังหวัดสกลนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2
 4. กิจกรรมการประกวดหุ่นยนต์นานาชาติ  โรงเรียนร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24
 5. การส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  จังหวัดพิษณุโลก  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ