หมวดหมู่: ผลงานทางวิชาการ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ด้วยหนังสือการ์ตูน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1...

Read More

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่องการพัมนาหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาส ปี พ.ศ.2559

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...

Read More

การศึกษาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การศึกษาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันของนักเรียน...

Read More

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์