หมวดหมู่: ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวพรรณี   ตาคำแสง...

Read More

รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนบ้านไร่ ชื่อผู้ศึกษา   นางทิพย์สุนีย์  ทิพย์ปะละ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไร่ ...

Read More

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา           :    นายนิติธาดา  หล้าสา สถานศึกษา         :   ...

Read More

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด หนูมิ้งค์รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยตอง

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด...

Read More

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์