รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

<<<< บทคัดย่อผลงาน >>>>

 

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวพรรณี   ตาคำแสง

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4

ปีที่ศึกษา          2560

<<<< คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด >>>>

รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อผู้ศึกษา   นางทิพย์สุนีย์  ทิพย์ปะละ

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ปีที่ศึกษา     2560

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากแผ่นเฟรมของเด็กปฐมวัย  จำแนกรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จำแนกรายด้านและภาพรวม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม  แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 30  แผน และแบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อ                    มัดเล็ก จำนวน 1ชุด ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 จำนวน 20 คน ใช้เวลาในการศึกษา สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันวันพุธ และวันศุกร์ ครั้งละ 30 นาที รวม 30  ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย                    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ นำเสนอในรูปของตารางและแผนภูมิประกอบคำอธิบาย

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

  1.              ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม ระยะเวลาที่ศึกษา 10 สัปดาห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2-10 สูงขึ้นตามลำดับทั้งรายด้านและภาพรวม โดยด้านความคล่องแคล่ว มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.55  คิดเป็นร้อยละ 85.00 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.37  คิดเป็นร้อยละ 79.00  ด้านการบังคับมือ และนิ้วมือมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.28  คิดเป็นร้อยละ 76.00 และในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 สูงขึ้นตามลำดับ คือ 1.43, 1.71,  1.91,  2.29,  2.49,  2.63,  2.75,  2.86,  2.93,  2.98  และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.40  คิดเป็นร้อยละ 80.00   แสดงให้เห็นว่าระหว่างจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างจัดกิจกรรมดีขึ้น
  2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ ด้านความคล่องแคล่ว ก่อนจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 7.45 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3.10 มีความก้าวหน้าร้อยละ 38.75  ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 6.65 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3.15 มีความก้าวหน้าร้อยละ 39.38  ด้านการบังคับกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.85 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 6.40 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3.55 มีความก้าวหน้า ร้อยละ 44.38 และในภาพรวม ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 10.70  หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 20.50  มีคะแนนสูงขึ้น  9.80  มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.83

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา           :    นายนิติธาดา  หล้าสา

สถานศึกษา         :    โรงเรียนบ้านห้วยตอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4

>>บทคัดย่อ<<

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด หนูมิ้งค์รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยตอง

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด หนูมิ้งค์รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยตอง

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด หนูมิ้งค์รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยตอง

<<<บทคัดย่อ>>>

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>