โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษากับชุมชนหมู่ที่ 10และ14 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่เพื่อนำไปถวายยังวัดร้องสร้าน จากนั้นเวลา 13.00 น.คณะครูได้นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายวัดอีก 7 วัดรวมการถวายเทียนจำนำพรรษาครั้งนี้เป็นจำนวน 9 วัด

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1047436948772535.1073742419.100005187187745&type=3

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โดยในช่วงเวลา 07.30 น. คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเป็นองค์รับบาตร เวลา 09.00 น. ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมัครมูล ประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดร้องสร้านและโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นักเรียนที่เข้ารับการอบรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,163 คน

   

ดูภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sanpatong.suwannarat/media_set?set=a.1029984930517737.1073742409.100005187187745&type=3&uploaded=142

โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 24  กรกฎาคม  2561  นางสาวสุจินดา  อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามเชิงประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4  ประกอบไปด้วย นายประเสริฐ  สุริยะโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวประไพพร  วีระหลานหลวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยตอง

โดยที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยใช้แนวทางและกระบวนการของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น จำนวน 41 โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญกำลังใจ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามเชิงประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 41 โรง

โรงเรียนบ้านไร่ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบในปีงบประมาณ  2560  ในการนี้ นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  นักเรียนได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมให้คณะนิเทศ  ได้รับคำชื่นชม คำแนะนำจากคณะนิเทศ  ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่  มีความยินดีและขอบคุณในกำลังใจ และคำชื่นชม จากคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทุกท่าน

 

   

   

   

   

  

    

  

โรงเรียนนานาชาติ (Vienna International School) จัดกิจกรรมให้นักเรียน โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนนานาชาติ (Vienna International School) จัดกิจกรรมให้นักเรียน โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ (Vienna International School) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่มาเยี่ยมและร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โปรแกรมห้องเรียนสองภาษา (MEP) โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

โรงเรียนบ้านไร่  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านไร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26  มิถุนายน  2561  นางสาวสุจินดา  อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ เป็นประธานในพิธีอ่านสาส์น  วันต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก   กอปรกับ เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด  โดยการผนึกกําลัง รวมหัวใจไทยทั้งชาติ เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยมีกรอบแนวคิดและคำขวัญคือ

“ไทยนิยม  ยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด”

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านไร่ ได้ร่วมกิจกรรมโดยแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโวยการสวมเสื้อขาว  และเขียนป้ายคำขวัญ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นางพิทยาธร  อะตะมะ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  และกิจกรรมประกอบด้วยครูจำนวน  11   คน   นักเรียนจำนวน  109  คน และประชาชน บริเวณใกล้เคียง โรงเรียนบ้านไร่ได้  ร่วมมือร่วมใจเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เป็นระยะทาง  ประมาณ  2  กิโลเมตร  เพื่อให้เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้

 

    

   

       

     

คณะครู สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA –Like และ O- NET ประจำปีงบประมาณ  2561

คณะครู สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA –Like และ O- NET ประจำปีงบประมาณ  2561

วันที่ 30  มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA –Like และ O- NET ประจำปีงบประมาณ  2561  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบแบบ PISA และ O–NET และสร้างความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวข้อสอบ PISA และ O – NET จะต้องทำให้มีความสอดคล้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในอนาคตได้