โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านนวัตกรรมพื้นบ้าน

โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านนวัตกรรมพื้นบ้าน  รายละเอียดด ังต่อไปนี้ต่อต้านการทุจริตผ่านนวัตกรรมพื้นบ้าน

แจ้งเวียนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ

แจ้งเวียนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน  2563 ราละเอียดดังต่อไปนี้ แจ้งเวียนนวัตกรรมในบัญชี

ประชาสัมพันธ์ผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 64

ประชาสัมพันธ์ผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 64 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ คัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ประจำปี 2563

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ประจำปี 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การย้ายผบ.สถานศึกษาปี63