ผู้เขียน: นางทัศยา สว่างไสว

VTR รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพื้นที่พระสหายแห่งสายบุรี  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต  3  ทำการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning ...

Read More

VTR รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ”พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านดงลาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1...

Read More

VTR รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน”  ดังนี้ ดอกไม้บานสื่อสารความดี ยุวชนจิตอาสา  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ช่วยให้เด็กรู้จักการให้และการเสียสละ...

Read More

VTR รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

มีเรื่องนำเสนอในรายการ พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน  ดังนี้ การฝึกอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กิจกรรมการรักการอ่าน โรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ...

Read More

ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์