สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ดังนี้ นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสินีนาฏ วงศ์น้อยนักวิชาการศึกษา นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ และนายพงศกร ลูนปัน ครูตัวแทนโรงเรียน จากโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานพระบรมราโชวาทผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย และดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการการประชุมขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ทางไกลผ่านระบบ google Meet โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียน

 

รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา  2563  สูงสุด 3 ลำดับ
วิชาคณิตศาสตร์
ลำดับที่ 1   โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง  อำเภอแม่วาง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.33
ลำดับที่  2  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  อำเภอสันป่าตอง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  73.20
ลำดับที่ 3   โรงเรียนวัดศรีดอนชัย  อำเภอดอยหล่อ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  72.90
จำนวนผู้เข้าสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ปกติ  จำนวน  1,379  คน
พิเศษ  จำนวน  431  คน
Walk-in  จำนวน  6  คน
รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด  จำนวน  1,816  คน
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
ลำดับที่ 1  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง  อำเภอแม่วาง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  74.08
ลำดับที่ 2  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน  อำเภอหางดง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  72.44
ลำดับที่ 3  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  อำเภอสันป่าตอง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  71.50
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่
ด้านคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.97
ด้านภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  48.33
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  45.15
วิชาภาษาไทย
ลำดับที่ 1  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน  อำเภอหางดง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.89
ลำดับที่ 2  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง  อำเภอแม่วาง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  70.83
ลำดับที่ 3  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  อำเภอสันป่าตอง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  69.80
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
คณิตศาสตร์
ลำดับที่ 1  เด็กชายเอกสิทธิ์ กุแสนใจ  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง  ผลคะแนนทดสอบ  97.00

ลำดับที่ 2  เด็กหญิงอาทิตยา อภิชัย  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย  ผลคะแนนทดสอบ  95.00

ลำดับที่ 3  เด็กหญิงอ่อนหลู่ ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนบ้านสันผักหวาน  ผลคะแนนทดสอบ  94.00

ภาษาไทย
ลำดับที่ 1  เด็กหญิงเก๋ง ลุงแดง  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง  ผลคะแนนทดสอบ  91.50

ลำดับที่ 2  เด็กหญิงกาญจนา ลุงปั๋น  โรงเรียนวัดวังขามป้อม  ผลคะแนนทดสอบ  89.50

ลำดับที่ 3  เด็กหญิงวิภาณี ธานีจิรัฐิติกาล  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ผลคะแนนทดสอบ  88.50

รวม 2 ด้าน
ลำดับที่ 1  เด็กหญิงอ่อนหลู่ ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนบ้านสันผักหวาน  ผลคะแนนทดสอบ  92.25

ลำดับที่ 2  เด็กชายวันธรัชช์ เลิศศรี  โรงเรียนวัดเวฬุวัน   ผลคะแนนทดสอบ  87.50

ลำดับที่ 3  เด็กหญิงศรีนวล ลุงมู  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า  ผลคะแนนทดสอบ  85.25