สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบ o-net สูงสุดในแต่ละรายวิชา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบ o-net สูงสุดในแต่ละรายวิชา

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงสุดในแต่ละรายวิชาดังนี้
วิชาภาษาไทย เด็กหญิงพิชญาดา  รักษาเผ่าพันธุ์ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม ได้คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย และเด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิงพนัชกร  กันทา โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนน , เด็กหญิงศตพร  สมหวาน      โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ฯ)ได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนนและเด็กชายปฏิภาณ  แสงท้าว โรงเรียนวัดประชาเกษม                              ได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ)  ได้คะแนนสูงสุด 81.65 คะแนน

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่

วันที่ 20 เมษายน  2564 เวลา 09.00 น.นางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนกงานฯที่ปฏิบัติงานในสำนักงานวันนี้ สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่ทั้งสองแห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัยใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ขยายเวลาส่งงานวิจัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรมอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมวิถีพุทธ วิถีธรรม โดยมีพระปลัดณรงค์เดช อธิมุตโต,ดร. ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเรื่องธรรมะกับชีวิตประจำวัน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกคน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

     

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14/64 พร้อมกับดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าตัวแทนทุกกลุ่มๆละ1 คนเข้าร่วมรับชมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมหางดง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ