สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 เป็นการอบรม online จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม(บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการขั้นระบบดังกล่าว ณ ห้องประชุมสารภี
ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ