สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา โดยมีนายบัญชา อินใจ ผอ. โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) นายกสมาคมครูอำเภอแม่วาง กล่าวรายงาน เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นำไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุข ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอแม่วาง จำนวน 86 คน ณ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)