สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกีฬาสานสำพันธ์พี่น้อง

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกีฬาสานสำพันธ์พี่น้อง

วันที่ 29 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีการเดินขบวนของกลุ่มสีฟ้าและสีชมพู หลังจากเปิดพิธีเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสามัคคี จำนวน 5 รายการ 1.กินวิบาก2.เหยียบลูกโป่ง3.กอล์ฟคนจน4.ปิดตาตีหม้อ5.หนีบลูกโป่งส่งเมือง6.เตะปีบ7.เสียบแทง8.เก้าอี้ดนตรี9.ประกวดกองเชียร์ ณ ลานจอดรถหน้าห้องประชุมทุ่งอ้อ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 28  ธันวาคม  2563 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีภูมิทัศน์โดยรอบสะอาดสวยงาม เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้บรรยากาศน่าอยู่ น่าทำงาน เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสุขภาวะ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน และยังเป็นการปลูกฝังความมีจิตอาสาแก่บุคลากร เป็นการทำความสะอาคครั้งใหญ่ ร่วมกันทำความสะอาดตลอดทั้งวัน โดยหยุดทำงานปกติอื่นๆ จุดที่ทำความสะอาดดังนี้ โต๊ะทำงาน กล่องใส่แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร อุปกรณ์สำนักงานในกลุ่มของตนเอง พื้นที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ ประกอบกับระหว่างนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงานฯด้วย  พิธีเปิด ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                                                    

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไตรมิตรไตรมิตรเกมส์ 2563 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย 5 โรงเรียน 2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขันคือ 1 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 2 โรงเรียนบ้านสันทราย 3 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 4 โรงเรียนวัดศรีล้อม 5 โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารแก้ว 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระเจ้าเหลื้อม ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดศรีสว่าง
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา โดยมีนายบัญชา อินใจ ผอ. โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) นายกสมาคมครูอำเภอแม่วาง กล่าวรายงาน เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง นำไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ทั้งด้านคุณภาพนักเรียนด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุข ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอำเภอแม่วาง จำนวน 86 คน ณ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

   

   

   

   

   

   

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสพฐ.(กรณีปกติ)ปี2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดสพฐ.(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2564                    รายละเอียด ดังต่อไปนี้  หนังสือว4497การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2564
หนังสือว4498การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2564 ต่างเขต