จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมันปตท.

จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมันปตท. รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์ใช้พื้นที่ปั๊มปตท.ขายของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สำนักปลัดกระทรวงศธ.แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน

สำนักสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว

สำนักสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว รายละเอียด ดังต่อไปนี้ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำข่าวสคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำข่าวสคบ. สามารถสแกน QR CODE ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือ รายละเอียดดังต่อไปนี้ สคบ.