อำเภอหางดงประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

อำเภอหางดงประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ.หางดงคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมือ 4 สิงหารคม 2563 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง

การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง

การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางเพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรีนรู้เมืองลำปาง