แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สพฐ. ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ออนไลน์ที่ https://feedback.obecdata.com/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดีปี2562

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดีปี2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 โรงเรียนที่จะนำเด็กมาชมนิทรรศการได้ส่งแบบตอบรับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ แบบตอบรับการพานักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเมืองพอเพียง