วันที่ 24  กรกฎาคม  2561  นางสาวสุจินดา  อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามเชิงประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4  ประกอบไปด้วย นายประเสริฐ  สุริยะโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวประไพพร  วีระหลานหลวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยตอง

โดยที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยใช้แนวทางและกระบวนการของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2560 ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น จำนวน 41 โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมขวัญกำลังใจ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามเชิงประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 41 โรง

โรงเรียนบ้านไร่ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบในปีงบประมาณ  2560  ในการนี้ นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  นักเรียนได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมให้คณะนิเทศ  ได้รับคำชื่นชม คำแนะนำจากคณะนิเทศ  ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไร่  มีความยินดีและขอบคุณในกำลังใจ และคำชื่นชม จากคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทุกท่าน