โรงเรียนสาธิตม.พะเยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ม.พะเยา